JUMLAHTGLDARI
Rp. 12.477.800 15-03-2019 Kotak Infaq Jumat
Rp. 15.921.000 08-03-2019 Kotak Infaq Jum’at
Rp. 15.570.000 01-03-2019 Kotak Infaq Jum’at
Rp. 7.689.500 28-02-2019 Infaq Buka Puasa Senin Kamis
Rp. 837.000 12-03-2018 Kotak Infaq Kajian Dhuhur
Rp. 10.950.000 09-03-2018 Kotak Infaq Jum’at
Rp. 223.000 05-03-2018 Kotak Kajian Dhuhur
Rp. 17.095.100 02-03-2018 Kotak Infaq Jum’at